^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nasze priorytety, czyli „Jeszcze więcej o …”

Nasze priorytety

Nasze priorytety, czyli „Jeszcze więcej o …”

 

   Tradycją naszego przedszkola jest wybieranie na każdy rok szkolny innego priorytetu dydaktyczno-wychowawczego. Decyzja o rodzaju realizowanego priorytetu podejmowana jest na zebraniu rady pedagogicznej. Zespół nauczycieli opracowuje plan zawierający cele ogólne i szczegółowe oraz zadania do realizacji. Przez cały rok szkolny nauczyciele podejmują działania mające na celu wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie wybranego obszaru edukacyjnego. Na zakończenie roku szkolnego przygotowywana jest gazetka ścienna będąca fotograficznym zapisem podejmowanych działań. W gablocie w holu przedszkola umieszczane są również dyplomy, podziękowania oraz pamiątki związane z realizacją zadań wynikających z obranych priorytetów.

 

rok szkolny 2011/12
Edukacja teatralna

          Celem realizowanej w tym roku szkolnym edukacji teatralnej było rozwijanie zainteresowań teatralnych oraz rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez zapoznanie z różnymi formami teatralnymi, a także własne działania twórcze.

       Aby dostarczyć dzieciom przeżyć związanych z odbiorem różnych inscenizacji nauczycielki przygotowywały teatrzyki kukiełkowe o tematyce związanej z aktualną porą roku lub zbliżającymi się świętami, które wystawiały we wszystkich grupach przedszkolnych. Podczas zajęć często stosowały krótkie formy teatralne. Okazjonalnie podczas zajęć pojawiały się zabawy z elementem dramy. Przedszkolaki odgrywały krótkie scenki w oparciu o utwory omawiane na zajęciach. Odbywały się zajęcia na temat różnych odmian teatrzyków kukiełkowych. Dzieci przygotowywały się do uczestnictwa w inscenizacjach z następujących okazji: Boże Narodzenie (jasełka), Dzień Misia, Dzień Matki i Dzień Taty, Dzień Babci i Dzień Dziadka oraz uczestnictwa w przeglądach teatrzyków dziecięcych. Nawiązano współpracę z innymi instytucjami w celu wymiany doświadczeń i prezentowania własnego dorobku artystycznego. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipowcu zaprezentowali w obu placówkach przedstawienie pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”. Dzieci z Akademii Przedszkolaka wystąpiły w Domu Kombatanta w inscenizacji „Korale dla mamy”. Nauczycielki opracowały dwa przedstawienia dla dzieci: „Awantura w kuchni” i „Czerwony Kapturek”, w których same pojawiły się na scenie. Zorganizowano wyjazd do teatru.
Dzieci wykazywały duże zainteresowanie różnymi formami działań teatralnych. Chętnie same przygotowywały przedstawienia z wykorzystaniem zakupionych pacynek oraz przenośnego teatrzyku.

rok szkolny 2012/13
Edukacja regionalna

 

W roku szkolnym 2012/2013 Rada Pedagogiczna Akademii Przedszkolaka zatwierdziła do realizacji Roczny Plan Pracy Przedszkola dotyczący edukacji regionalnej. Głównymi celami programu było przybliżenie dzieciom wiedzy o regionie, w którym żyją oraz poznanie kultury i tradycji Biłgoraja i okolic. Nauczyciele starali się wypracować współodpowiedzialność za najbliższe otoczenie, stwarzali możliwość uczestnictwa w kulturze regionu. Edukacja regionalna jest ważnym elementem w wychowaniu małego dziecka, pomaga znaleźć odpowiedź na ważne pytania: Kim jestem? oraz Skąd pochodzę? Okres przedszkolny, kiedy dziecko w sposób naturalny nastawione jest na poznawanie tego, co je otacza, sprzyja realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej. Dlatego staraliśmy się wyposażyć przedszkolaków w wiedzę o najbliższym środowisku. Dziecko stopniowo poznając swoją „małą ojczyznę” dom, miasto i najbliższą okolicę, rozwija tożsamość lokalną i postawę patriotyczną. Zadania, które umożliwiły realizację tematyki z tego obszaru to: poznanie legend dotyczących historii powstania miasta, poznanie herbu Biłgoraja, biłgorajskiego stroju ludowego, muzyki, tańca, przyśpiewek, zawodów charakterystycznych dla regionu, wytworów twórców ludowych oraz artystów tworzących w tym regionie. Dzieci wykonywały rysunki, albumy o Biłgoraju, organizowały kącik folklorystyczny, w którym znalazły się przedmioty używane dawniej. Poznały miejsca pamięci związane z II wojną światową, pomniki przyrody, zbiorniki i cieki wodne, instytucje i budynki użyteczności publicznej oraz atrakcje turystyczne najbliższej okolicy. Poznając tradycję kulinarną własnego regionu, przedszkolaki brały udział w „Dniu pieroga biłgorajskiego” obserwując proces powstawania pieroga. Przy realizacji Rocznego Planu Pracy stosowano różnorodne formy pracy z dziećmi. Odbyły się wycieczki do Zagrody Guciów, Zagrody Sitarskiej, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz Górecka, gdzie dzieci zobaczyły aleję zabytkowych dębów, drewniany kościół oraz kapliczkę na wodzie. Odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi (artystką ludową – dzieci poznały różne sposoby zdobienia pisanek, sitarzem – obserwowały sposób wykonywania sit), a także konkurs plastyczny Ludowe wycinanki.

 

 

rok szkolny 2013/14
Sport i zdrowy styl życia

       Głównym celem tego priorytetu było propagowanie zdrowego stylu życia oraz tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. W związku z ty zostało podjętych wiele zadań, które miały rozwijać sprawność ruchową, podnosić wydajność ruchową dzieci oraz rozbudzać zainteresowanie sportem i zdrowym stylem życia.                    
       Zostały zakupione różnorodne przybory do ćwiczeń gimnastycznych inspirujące dzieci do aktywności ruchowej. Biblioteczka przedszkolna wzbogacona została o nowe pozycje metodyczne. W starszych grupach przeprowadzono cykle zajęć o dyscyplinach sportowych, zachowaniach prozdrowotnych i nawykach higienicznych. Czytano literaturę dziecięcą o tematyce sportowej, w której podejmowane były również problemy współzawodnictwa, radzenia sobie z przegraną oraz uczciwości podczas sportowych zmagań. Organizowano ćwiczenia gimnastyczne metodami aktywizującymi, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. We wszystkich grupach odbyły się zajęcia pokazowe, na których prezentowane były nowatorskie metody prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi z wykorzystaniem muzyki oraz nietypowych przyrządów. Odbyło się wiele spacerów i wycieczek tematycznych np.: do sklepu sportowego, na boisko, na basen, na siłownię. Zorganizowano wiele ciekawych spotkań np.: z karateką, z kolarzem, nauczycielem wychowania fizycznego, z ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą. Odbył się konkurs wiedzy o dyscyplinach sportowych, konkurs plastyczny. Zorganizowano spotkanie z absolwentami Akademii Przedszkolaka uczęszczającymi do klasy sportowej. Odbyła się uroczystość przedszkolna „Urodziny Marchewki” oraz „Owocowy dzień”. Podsumowaniem sportowego roku było wykonanie gazetki ściennej.

rok szkolny 2014/15
Czarowanie wierszem

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany był priorytet dydaktyczno-wychowawczy „Czarowanie wierszem”. Jego głównym celem było wykorzystywanie wiersza jako środka dydaktycznego w wychowaniu oraz propagowanie czytelnictwa jako ważnego czynnika wychowania dziecka.

Istotnym celem podczas realizacji przewidzianych zadań związanych z tym priorytetem było rozwijanie mowy dziecka, jak również wzbogacanie słownictwa i rozwijanie pamięci. Inne ważne cele to pobudzanie wyobraźni dziecka podczas pracy z wierszem oraz rozwijanie zainteresowania literaturą. Podczas realizacji zadań ujętych w priorytecie możliwe było rozwijanie również umiejętności dramowych i plastycznych. Dzieci miały poznać różne rodzaje wiersza z zakresu literatury dziecięcej. Omawiany priorytet służyć miał zaszczepianiu wśród dzieci wrażliwości literackiej.

Realizacja założonych celów odbywała się poprzez różne formy pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przede wszystkim wiersz stał się istotnym elementem pracy podczas zajęć przedszkolnych. Nauczycielki poprzez różne metody i formy pracy z dziećmi wykorzystywały wiersz jako środek dydaktyczny. W tym celu stosowały atrakcyjne rekwizyty uatrakcyjniające zajęcia dydaktyczne. Tworzyły warunki sprzyjające wykorzystaniu wierszy do aktywności muzyczno-ruchowej, dramowej i plastycznej. Przy okazji realizacji priorytetu dzieci wdrażane były do właściwego posługiwania się książką. W starszych grupach zorganizowane zostały wyjścia do biblioteki i księgarni. Do czytania wierszy zapraszani byli również rodzice i Pani Dyrektor przedszkola. Nauczycielki podczas zajęć kształtowały wśród dzieci umiejętności recytatorskie poprzez naukę wierszy na pamięć, zwracanie uwagi podczas czytania na właściwą intonację. W ramach realizacji priorytetu odbył się konkurs recytatorski ,,Z wierszem w przedszkolu”. Do przedszkola zaproszony został również poeta, pan Wojciech Ulman, który podczas spotkania z dziećmi prezentował swoje wiersze.

 

 

rok szkolny 2015/16
Edukacja przyrodnicza

„Jestem częścią przyrody”

Celem głównym priorytetu było wykorzystanie i tworzenie okazji do poznania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie.

Nauczyciele wykorzystując różnorodne metody, formy i środki do zdobywania doświadczeń przyrodniczych dążyli do tego, aby dziecko dostrzegało piękno otaczającego świata przyrody, poznało różne ekosystemy występujące w najbliższej okolicy oraz zrozumiało zależność człowieka od przyrody i przyrody od człowieka. Wychowawcy tworzyli warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej zabawie z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, rozbudzali zainteresowania przyrodnicze, tworzyli okazję do poznania rzeczywistości przyrodniczo-ekologicznej. Dzieci chętnie uczestniczyły w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą, poszerzyły słownictwo o treści ekologiczne. Poznały zasady ochrony przyrody, przyczyny zanieczyszczenia wody, powietrza, lasów oraz sposoby ich zapobiegania. Uroczyście obchodzone były dni związane z przyrodą: Dzień Ziemi, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Bociana, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Święto Grzyba, Święto Polskiej Niezapominajki. W ramach realizowanego priorytetu odbył się konkurs recytatorski Przyrodnicza Wierszolandia, na którym dzieci prezentowały wiersze o tematyce przyrodniczej. Odbyły się wycieczki do szkółki leśnej, do zakładu wodociągów, na składowisko odpadów, do gospodarstwa agroturystycznego oraz do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Zwierzyńcu, gdzie oprócz zwiedzania wystaw przedstawiających różne ekosystemy dzieci brały udział w lekcji przyrody. Przedszkolaki poznały zawód leśniczego oraz pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Sukcesywnie w ciągu roku wzbogacana była baza dydaktyczna o akcesoria, pomoce, książki, albumy o tematyce przyrodniczej. Propagowane były także działania ekologiczne, które wpłynęły na poczucie odpowiedzialności dzieci za stan najbliższego środowiska przyrodniczego. Dzieci wykazały przyjazny stosunek do roślin i zwierząt, sadziły roślinki w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym, zimą dokarmiały ptaki. Preferowały aktywne formy wypoczynku na łonie natury.

 

rok szkolny 2016/17
Edukacja muzyczna

Głównym celem tego priorytetu dydaktyczno-wychowawczego jest: rozwijanie ekspresji muzycznej dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej i ruchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.

   Priorytet zawiera takie zadania jak: rozbudzanie talentów muzyczno- ruchowych, zapoznanie z mechanizmem, budową i brzmieniem wybranych instrumentów muzycznych, tworzenie własnych instrumentów i grupowych orkiestr. Podczas różnych działań towarzyszyć będą dzieciom utwory reprezentujące różne gatunki muzyczne. Ważnym elementem realizacji zadań z edukacji muzycznej jest stwarzanie możliwości do wyrażania muzyki poprzez różne formy ekspresji, np. ruchowej czy plastycznej. W grupach odbędzie się konkurs kolęd, a na wiosnę Przedszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej. Dzieci będą miały możliwość  zaprezentowania swojego dorobku teatralnego i muzycznego również podczas akademii czy festynów. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej odbędzie się poprzez różne formy obcowania z muzyką np. wyjazd do Teatru Muzycznego na baśń muzyczną, uczestnictwo w koncercie kolęd w wykonaniu dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej, a także spotkanie z muzykiem.

   Za realizację zadań, które są zawarte w rocznym planie pracy i dostosowane dla różnych grup wiekowych, odpowiedzialni są wychowawcy, którzy dbają o to, aby były one zrealizowane w wyznaczonym terminie .

 

rok szkolny 2017/18 

Baśnie, bajki i bajeczki

czyli

Baśniowy świat przedszkolaka

W tym roku naszym głównym celem było promowanie czytelnictwa, a także rozwijanie zainteresowań dzieci baśniami i bajkami. Chcieliśmy również poszerzyć doświadczenia literackie dzieci poprzez udział w zabawach, przedstawieniach, konkursach oraz wykształcić umiejętność rozumienia przesłania moralnego baśni: rozróżniania dobra od zła oraz uwrażliwienia na krzywdę wszystkich stworzeń.

Aby zrealizować te cele nauczycielki systematycznie czytały wybrane pozycje książkowe, proponowały odgadywanie zagadek związanych z poznanymi baśniami i bajkami, zachęcały do wypowiadania się na temat wysłuchanych opowiadań, wierszowanych utworów, bajek i baśni. Dzieci samodzielnie układały rymowanki, wyliczanki, krótkie bajki i dialogi, wymyślały dalszą część akcji, tworzyły własne zakończenia bajek oraz wykonywały do nich ilustracje. Każda grupa uczestniczyła także w tworzeniu wspólnej książeczki o baśniowej tematyce „Moja pierwsza książeczka”. Baśnie stosowane były również jako sposób na poradzenie sobie z różnymi trudnościami, jakie napotykają dzieci. Zastosowanie bajki terapeutycznej było metodą na wyciszenie, relaksację i odreagowanie napięcia. W realizację zaplanowanych celów włączani byli również rodzice. Akcja „Weekendowe czytanie” polegała na przynoszeniu do przedszkola przez każde dziecko po niedzieli wykonanej przez siebie ilustracji do utworu, z którym zapoznało się podczas weekendu. Chętni rodzice czytali baśnie w przedszkolu.

Zorganizowano również Dzień Bajkowych Postaci oraz dzień pod hasłem Moja Ulubiona Bajka. Odbył się konkurs plastyczno- techniczny dla dzieci i rodziców: Książeczka – bajeczka. Dzieci miały możliwość zapoznawania się z baśniami podczas wizyty w bibliotece oraz w przedszkolu, gdzie pracownicy biblioteki pedagogicznej wystawiali dla nich baśniowy teatrzyk kamishibai. Starszaki brały udział w akcji „Pociąg do czytania” z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Ponadto w przedszkolu gościło Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści z Konstancina oraz kilkukrotnie teatr Bajka i teatr Eden.

 

rok szkolny 2018/19 

 Edukacja patriotyczna i regionalna

Rok 2018 upłynął pod hasłem Rok dla Niepodległej. Nasze przedszkole włączało się w działania proponowane przez inne instytucje oraz podejmowało własne. Najważniejsze to:
- uczestnictwo w konkursie plastycznym „Jan Paweł II – wielki Polak i patriota” organizowanym przez Przedszkole Katolickie im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju,
– uczestnictwo w Powitaniu wiosny na sportowo organizowanym przez Publiczne Przedszkole „Domek Przedszkolaka”,
– uczestnictwo w Przeglądzie Poezji Dziecięcej (recytacja wierszy o tematyce patriotycznej) organizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 2 w Biłgoraju,
– uczestnictwo w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Dziecięcej organizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 3 w Biłgoraju,
- udział w XIV Międzyprzedszkolnych Spotkaniach Teatralnych pod hasłem „Koncert dla Niepodległej” organizowanych przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Biłgoraju,
- udział w Powiatowym Przeglądzie Tańców Narodowych w Tarnogrodzie,
- udział w dożynkach „Dary z polskich pól i sadów” we Frampolu,
- udział w konkursie plastycznym „Kolory niepodległości” organizowanym przez Kuratorium Lublin Delegatura w Zamościu.

Organizowaliśmy wydarzenia o zasięgu powiatowym:
- konkurs plastyczny „Święto Polskiej Niezapominajki”,
- konkurs wiedzy „Znamy polskie legendy”.

Ponadto podjęliśmy następujące działania:
- warsztaty edukacyjne „Żywa lekcja historii” - spotkanie z twórcą ludowym Sebastianem Kozłowskim,
- uczestnictwo w biciu rekordu w śpiewaniu hymnu narodowego,
- akademia z okazji Święta Niepodległości,
- wystawienie części artystycznej przygotowanej na Święto Niepodległości w Domu Kombatanta w Biłgoraju,
- poznawanie sylwetek wybitnych Polaków,
- zorganizowanie międzygrupowego konkursu
Znamy polskie legendy,
- poznawanie polskich legend – czytanie legend przez rodziców,
-wystawianie przez nauczycieli teatrzyków kukiełkowych pod hasłem „Polskie legendy”.

 

W drugim semestrze dzieci przede wszystkim poznawały najbliższą okolicę w ramach realizacji celów z edukacji regionalnej. Zapoznawały się z historią powstania Biłgoraja oraz charakterystycznymi zajęciami dawnych mieszkańców miasta. Dzieci odwiedziły Zagrodę Sitarską i brały udział w organizowanych tam warsztatach (np. robienia masła). We współpracy z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej przygotowana została wystawa Izba Biłgorajska.
Odbył się również Dzień Pieroga Biłgorajskiego, podczas którego dzieci brały udział w przygotowywaniu tego regionalnego przysmaku, a następnie ze smakiem go zajadały.
Podczas zajęć muzycznych i tanecznych dzieci miały możliwość poznawania biłgorajskich piosenek oraz tańców, poznały także charakterystyczny dla dawnych mieszkańców Biłgoraja strój.