^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NASZE ZAMIERZENIA I NASZE DZIAŁANIA

NASZE ZAMIERZENIA I NASZE DZIAŁANIA

 

WSPIERANIE RODZICÓW W WYCHOWANIU DZIECKA: 

 • dbanie o dobry kontakt nauczyciela z rodzicem;

 • bieżące informowanie rodzica o rozwoju dziecka;

 • stwarzanie okazji do spotkań integracyjnych: rodzice - dzieci np. zajęcia otwarte, uroczystości;

 • organizowanie zajęć integrujących dla rodziców;

 • zaangażowanie rodziców w życie przedszkola.

 

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PODJĘCIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO: 

 • dbanie o różnorodność zadań i ich atrakcyjność;

 • rozwijanie zainteresowań;

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności;

 • organizowanie wycieczek i spotkań z przedstawicielami różnych zawodów z najbliższego otoczenia.

 

PODMIOTOWE TRAKTOWANIE DZIECKA: 

 • indywidualne podejście do dziecka;

 • rozwijanie indywidualności dziecka;

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie;

 • zainteresowanie dzieckiem;

 • dobrowolność uczestnictwa w zabawach;

 • rozwijanie empatii;

 • organizowanie sytuacji, w których dziecko będzie czuło się radosne, szczęśliwe;

 • organizowanie sytuacji, w których dziecko będzie czuło się ważne i potrzebne w grupie.

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH: 

 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci;

 • rozwijanie poczucia bezpieczeństwa;

 • nabywanie nawyku kulturalnego zachowania się;

 • rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi;

 • dbałość o zachowanie poprawnej postawy;

 • dbanie o higienę i codzienne mycie zębów.

 

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI BYCIA W GRUPIE I Z GRUPĄ: 

 • stworzenie dobrego kontaktu nauczyciela z dzieckiem;

 • rozwijanie komunikatywności;

 • uczenie tolerancji;

 • eliminowanie agresji między dziećmi;

 • uczenie kompromisu;

 • uspołecznienie;

 • uwrażliwienie na krzywdę i potrzeby innych;

 • rozwijanie umiejętności wspierania innych.